محفل انس با قرآن كريم

افتتاحيه هفته قرآن و دانشگاه

با حضور مفسر قرآن كريم : استاد محمد علي انصاري

قاري بين المللي: استاد محمد جواد پناهي

دانشجوي برگزيده كشوري: دكتر امير مصدق

 


فرهنگ عمومي

14 آبان ماه روز فرهنگ عمومي

 


13آبان سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا و روز دانش آموز

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357 شاهد روي كار آمدن دولت موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان در ايران بوديم.اين دولت داراي اعضائي بود كه عمدتا داراي گرايشات فكري غربگرا و متمايل به نظام ليبرال سرمايه داري غرب بودندوبه همين خاطر به دولت موقت ليبرال معروف گرديد.از آنجائي كه دولت موقت سياست تمايل به غرب را اساس كار خود قرار داده بود.


برگزاري اولين جلسه كارگاه مهارتهاي پيش از ازدواج

در جلسه اول اين كارگاه كه با حضور استاد محترم خانم حافظ از روانشناسان مجرب دانشگاههاي فردوسي مشهد و... هستندبا معرفي دانشجوياني كه در اين كارگاه شركت داشتند شروع شد.

اشخاص با اولين كلمه اي كه در ذهن شان نسبت به ازدواج شكل مي گرفت را بيان كردند بعد از آن باورهايي كه ما از ازدواج داريم: خانواده، اجتماع، فرهنگ و داستانهاي پيرامون، توضيح داده شد.

 


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  صفحات