فرهنگ عمومي

14 آبان ماه روز فرهنگ عمومي

 


13آبان سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا و روز دانش آموز

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357 شاهد روي كار آمدن دولت موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان در ايران بوديم.اين دولت داراي اعضائي بود كه عمدتا داراي گرايشات فكري غربگرا و متمايل به نظام ليبرال سرمايه داري غرب بودندوبه همين خاطر به دولت موقت ليبرال معروف گرديد.از آنجائي كه دولت موقت سياست تمايل به غرب را اساس كار خود قرار داده بود.


برگزاري اولين جلسه كارگاه مهارتهاي پيش از ازدواج

در جلسه اول اين كارگاه كه با حضور استاد محترم خانم حافظ از روانشناسان مجرب دانشگاههاي فردوسي مشهد و... هستندبا معرفي دانشجوياني كه در اين كارگاه شركت داشتند شروع شد.

اشخاص با اولين كلمه اي كه در ذهن شان نسبت به ازدواج شكل مي گرفت را بيان كردند بعد از آن باورهايي كه ما از ازدواج داريم: خانواده، اجتماع، فرهنگ و داستانهاي پيرامون، توضيح داده شد.

 


عضويت در كانونهاي فرهنگي موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

عرصه فرهنگ عرصه جهاد است (مقام معظم رهبري)

دانشجويان عزيز و گرامي

ار آنجا كه اهداف واحد فرهنگي در برنامه ريزي شناسايي دانشجويان فعال ، كارآمد، شكوفايي استعدادها و توانمند سازي فكري، روحي، رواني، عاطفي، علمي عقيدتي دانشجويان فرهيخته مي باشد در اين راستا كانونها و كميته هاي فرهنگي دانشجويي درقالب كانونهاي مهدويت ، قرآن،عترت و نماز، شعر و ادب، مطالعه و تحقيق، كميته هاي هنر و تبليغات ، اردوها و تفريحات سالم، مراسم مناسبتي و... را از مدتها پيش راه اندازي كرده كه با همت و كمك شما عزيزان فعال بوده است و اينك در ايام محرم و صفر برآنيم كه اين كانونها و كميته ها فعالتر از گذشته ادامه كار دهند از اين رو از شما دانشجويان عزيز خواستاريم با مرجعه به امور فرهنگي و اعلام همكاري خود ما راياري فرماييد.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  صفحات