- کارگاه های آموزشی مهارت های مطالعه، یادگیری و مدیریت زمان

- کارگاه طعم بیست

- کارگاه ویژه اساتید

- برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی(ارتباط موثر)