- کارگاه هم اندیشی در باب تعامل با خدا و تبیین نقش در زندگی

- کارگاه ویژه اساتید