- کارگاه مهارت های پیش از ازدواج در حال برگزاری است

- برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی(ارتباط موثر)

- ثبت نام دوره هاي مهارت هاي زندگي

- كارگاه مهارتهاي پس از ازدواج

- برنامه هاي فرهنگي در اسفند ماه 93

- كارگاه مهارتهاي زندگي

- كارگاه مهارتهاي زندگي