- بهار، جلوه گاه پروردگار

- اصول دوازده گانه در سیره سیاسی امام محمدباقر(ع)

-