- برگزاري اولين جلسه كارگاه مهارتهاي پيش از ازدواج

- برگزاري كارگاه خوشنويسي

- ثبت نام دوره هاي مهارت هاي زندگي

- سومين جلسه كارگاه آرامش ، شادي وموفقيت درپرتوانسان شناسي

- برنامه هاي در حال اجرا واحد فرهنگي

- برنامه هاي فرهنگي در اسفند ماه 93

- كارگاه مهارتهاي زندگي

- كارگاه تدبري در قرآن

- برگزاري كارگاه خوشنويسي