- پخش فيلم

- فيلم خانه

- بانك فيلم(جديد)

- اكران جشنواره فيلم عمار

- پخش فيلم

- CDآموزشي

- ليست فيلمهاي موجود در واحد فرهنگي