- كتاب«بررسي اهميت ارزش هاي اجتماعي در فرهنگ عمومي»

- فرهنگ عمومي