- مجموعه شعر «چند مجلس از دهه اول»

- کتاب «شب به خیر فرمانده»

- کتاب «درآمدی بر دین‌های دنیای باستان»