مسابقه حکمت های نهج البلاغه


تاریخ ثبت : ۱۳-۰۳-۹۷    موضوع : اخبار    امتیاز: 3 از 5  ( مجموع آرا : 17)
بازدید : ۸۹۱۵

مسابقه حکمت های نهج البلاغه«ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری»

دانشجویان گرامی حداکثرتاپایان ماه میارک رمضان در صورت پاسخگویی به سوالات و ارائه پاسخنامه به واحدفرهنگی می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.

بااهدای جوایز نقدی


مسابقه حکمت های نهج البلاغه

1-اگربه کسی احترام گذاشتی چه انتظاری باید داشته باشی؟

الف-احترام متقابل                     ب-عدم سپاسگزاری                    ج-پاسخی به مراتب بهتر از کار من        د)هرسه مورد

2-کدام گزینه جز ویژگیهای شیعیان از دیدگاه امام علی است؟

الف-اهل بذل و بخشش و محبت به یکدیگرند                  ب)در راه زنده نگه داشتن مکتب کوشایند و چون خشمگین شوند ظلم نمی کنند

ج) نسبت به دشمن آرام و نسبت به خود خشمگین هستند                                                      د)گزینه الف و ب

3-از دیدگاه امام علی(ع) بخت برگشته کیست؟

الف)آنکه لجاجت کند و در آن پافشاری نماید      ب)آن که پرده غفلت از قلبش زدوده شود        ج) آنکه به کاربداصرار ورزد            د)هرسه گزینه

4-چه کسی مثل کوه استوار است؟

الف)کافر                              ب)منافق                                  ج)مومن                                   د) فاسق

5-چه عملی باعث ناکامی برای رسیدن به آرزوها است؟

الف)کم کاری                        ب)پرکاری                               ج)خستگی                                 د) تنبلی

6-ازنگاه امام علی(ع) چه کسانی بایدسطح زندگی خود را بامردم ناتوان برابرکنند؟

الف)رهبران جامعه                             ب)قاضیان                            ج)ارتشیان                            د)معلمان

7-دسترسی به آن عامل دلزدگی و نرسیدن به آن باعث رنج است؟

الف)فرزند                                  ب)دنیا                                ج)مقام                                د)هرسه مورد

8-آنچه لباس وقار برتنت می پوشاندوراه عذرخواهی  رابه رویت می بندد؟

الف)محکم کاری                  ب)سکوت به هنگام                           ج)انفاق                                    د)هیچکدام

9-به فریاد مردم رسیدن و به مصیبت دیدگان آرامش دادن چه پیامدی دارد؟

الف)باعث طول عمر             ب)کفاره گناهان بزرگ                ج)آرامش در روز قیامت            د)خوشحالی و رضایت مردم

10-بدترین همکاربرای انسان؟

الف)تارک نماز و روزه          ب)همکار پیشین گناهکاران وستمگران                ج)آنکه عاق والدین باشد               د)گزینه الف و ج

11-کدام گزینه ترجمه «مَن اَبطابِهِ عَمَلُه لَم یُسرِع بِه نَسَبهِ » است؟

الف)کسی که کندکاری کند انتظار رسیدن به نتیجه نداشته باشد                                             ب)پرکاری عامل سریع رسیدن به هدف است

ج)کسی که کردارش او رابه جایی نرساند افتخارات خاندانی اورا به جایی نرساند                             د)گزینه الف و ب

12-کسی که با دست و قلب و زبان نهی از منکررا ترک کند چه نامیده می شود؟

الف)کافر                                 ب)فاسق                             ج)منافق                                    د)مرده ای بین زندگان

13-داشتن چه چیزی داشتن همه چیز است؟

الف)پدر و مادر                           ب)قرآن                                   ج)نهج البلاغه                               د)هرسه مورد

14-کدام عمل باعث می شوداگرچه همه راهها بر روی انسان بسته شود راهی گشوده شود؟

الف)ایمان                              ب)تقوا                                 ج)نماز شب                             د)حرمت نهادن به والدین

15)این سخن حضرت علی چه بسا کسی که در آغاز شب براوغبطه خورند و آخر شب عزاداران به سوگش نشینند چه حقیقتی رابیان می دارد؟

الف)همیشه به یادمرگ بودن                       ب)به دنیادل نبستن                 ج)به یاد آخرت بودن                       د)هرسه گزینه

16-برترین پرهیزگاری چیست؟

الف)پرهیز از دروغ                    ب)پرهیز از نگاه ناروا                    ج)پرهیز ازظلم                     د)پرهیز از خوردن مال دیگران

17-کدام عمل انسان را در مقام روزه داران و شب زنده داران قرار می دهد؟

الف)انفاق                      ب)حسن خلق                           ج)صداقت                                      د)امربه معروف و نهی ازمنکر

18-روز دادخواهی ...........  برعلیه ظالم سختر است از روزی است که ......... ستم برمظلوم می کند.

الف)مظلوم-ظالم                      ب)ظالم-مظلوم                         ج)عادل-ظالم                                           د)ظالم-عادل

19-.........میراثی گرانبها و....... زیورهای همیشه تازه و ....... آیینه ای شفاف است.

الف)آداب-دانش-اندیشه             ب)دانش-آداب-اندیشه            ج-اندیشه-دانش-آداب                          د)دانش-اندیشه-آداب

20).......دوروزاست روزی به سود تو و روزی به زیان تو .

الف)پست و مقام                           ب)مال و ثروت                                ج)دنیا                                         د)هیچکدام

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی:.............................................................. شماره دانشجویی:....................................  شماره همراه: .......................................................

                                     پرسشنامه

1

الف

ب

ج

د

11

الف

ب

ج

د

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

لطفا پاسخنامه را به واحد فرهنگی واقع در طبقه چهارم تحویل دهید.کلمات کلیدی : مسابقه ، اقبال ، فرهنگی

   پرینت مطلب

ثبت نظر