- کارگاه شاهنامه پژوهی

- زمانبندی برنامه های فرهنگی

- زندگینامه امام جعفر صادق(ع)

- گفتگو با دكتر سيدحسين نوعي در روزنامه خراسان سه شنبه 6 مرداد

- مناجات نامه

- منجات نامه

- برنامه هاي در حال اجرا واحد فرهنگي

- برنامه هاي فرهنگي در اسفند ماه 93

- مجله نامه اقبال