- عضويت در كانونهاي فرهنگي موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- كانون هاي فرهنگي موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري